Конституція України
Президент УкраїниУряд УкраїниВерховна РадаКонституційний Судver_sud_copy.jpgГенеральна Прокуратураsb33.jpgmvs33.jpgedrsr_copy.jpgРНБО
Наш

Статут Комітету

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ, ПРОКУРАТУРІ ТА СУДАХ” (надалі Комітет) є добровільною, неприбутковою всеукраїнською громадською ор-ганізацією для спільної реалізації та захисту громадянами своїх прав і свобод, яка створена згідно Конституції України та Закону України„Про об`єднання громадян”.
1.2. Комітет поширює свою діяльність на адміністративну території України та має всеукраїнський статус.
1.3. Комітет здійснює свою діяльність на основі принципів законності та гласності, самоврядування, добровільності, спільності інтересів і рівності прав його членів. Всі основні питання статутної діяльності Комітету повинні вирішуються на зборах всіх членів або представників членів об'єднання.
1.4. Комітет є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Комітету. Символіка реєструється в порядку, встановленим чинним законодавством України.
1.5. Комітет в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про об`єднання громадян”, „Про засади запобігання і протидії корупції ”, „Про демок-ратичний цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними ор-ганами держави”, міжнародними Конвенціями ратифікованими Верховною Радою України, чинним законодавством України, та цим Статутом.
1.6. Назва Комітету:
16.1 Повна назва українською мовою: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ, ПРОКУРАТУРІ ТА СУДАХ”;
16.2 Повна назва англійською мовою: ALL UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION „COMMITET ON THE FIGT AGAINST А CORRUPTION IN THE ORGANS OF STATE POW-ER, LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES, PUBLIС PROSECUTORS AND COURTS ".
16.3 Скорочена назва українською мовою: ВГО„КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ”;
16.4 Скорочена назва англійською мовою: UPO „CFС"
1.7. Комітет може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.
1.8. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вулиця Антоновича, буд. 7- В кім.12

2.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Основною метою діяльності Комітету є: сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією, громадський контроль за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою та судами та захист прав і законних інтересів членів Комітету.
2.2. Завданнями Комітету є:
2.2.1. громадська підтримка Президента України по очищенню суспільства від корупції;
2.2.2. участь у заходах сприяння формуванню демократичної правової держави;
2.2.3. сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку;
2.2.4. участь у заходах підвищення авторитету органів прокуратури України;
2.2.5. участь у заходах сприяння правоохоронним органам, які відповідно до законодавства України здійснюють функції у сфері протидії корупції;
2.2.6. участь у заходах запобігання та протидії корупції (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції);
2.2.7. здійснення комплексу організаційних, інформаційних заходів відповідно до Конституції і законів України з метою неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.8. громадський контроль діяльності органів влади та їх посадових осіб;
2.2.9. сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, державних та міжна-родних програм, що спрямовані на профілактику корупції на будь- якому рівні;
2.2.10. сприяння розвитку громадянського суспільства в загальній концепції розвитку держави та суспільства через участь у соціальному діалозі громадськості та влади;
2.3. Для досягнення основної мети Комітет проводить наступну діяльність:
2.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та законні права своїх членів в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах;
2.3.2. здійснює громадський контроль діяльності органів державної влади через участь в громадських радах при органах влади, шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та проведенням моніторингу стану корупції, в порядку встановленому законодавством України;
2.3.3. підтримує законодавчі ініціативи, ініціює різні починання в галузі науки, охорони здоров`я, освіти, працевлаштування, направлені на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;
2.3.4. координує діяльність членів Комітету, спрямовану на досягнення основних статутних завдань Комітету, та проводить громадські заходи по протидії корупції;
2.3.5. сприяє створенню безкорупційних умов для освітнього, творчого, культурного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді;
2.3.6. сприяє створенню антикорупційних умов для розвитку освіти, праці та відпочинку, наданню соціально-побутової допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення;
2.3.7. сприяє відкриттю і діяльності центрів підготовки громадських спеціалістів для ан-тикорупційної роботи;
2.3.8. сприяє поширенню інформації, науково- методичних матеріалів, періодичної преси та сприяє в проведенні науково-практичних конференцій та інших заходів науково-просвітницького характеру в галузі попередження й подолання корупції;
2.3.9. розробляє та поширює методичні та інформаційні матеріали, літературу щодо ви-рішення проблем просвіти, соціального захисту, культурно-освітнього розвитку щодо попередження і подолання корупції;
2.3.10. бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації, видання з питання по-передження та подолання корупції в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах;
2.4.

Для виконання основних завдань Комітет має право:

2.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, відповідно до законодавства;
2.4.2. представляти та захищати свої законні інтереси та законні права та інтереси своїх членів у в органах влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах;
2.4.3. здійснювати громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади;
2.4.4. одержувати публічну інформацію від органів державної влади та їх посадових осіб;
2.4.5. здійснювати моніторинг стану корупції та оприлюднювати їх результати;
2.4.6. брати участь у заходах запобігання та протидії корупції (крім випадків, коли це ві-днесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції);
2.4.7. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спе-ціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та громадськості;
2.4.8. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
2.4.9. проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
2.4.10. брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;
2.4.11. вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, у сфері запобігання і протидії корупції;
2.4.12. проводити соціологічні дослідження галузі попередження й подолання корупції;
2.4.13. проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
2.4.14. здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не супе-речать законодавству;
2.4.15. здійснювати спостереження прозорості та відкритості виборчого процесу в якості офіційних спостерігачів згідно з виборчим законодавством України;
2.4.16. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої мету, цілі та завдання;
2.4.17. засновувати засоби масової інформації: газети, журнали, інформаційні агентства для поширення інформації про свою діяльність;
2.4.18. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, необхідну інформацію для реалізації своїх завдань;
2.4.19. вносити пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;
2.4.20. сприяти об`єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій та установ з іноземними організаціями, а також з установами відповідного рівня з метою розробки та впровадження національних та міжнародних програм і проектів боротьби з корупцією;
2.4.21. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.4.22. сприяти іншим об'єднанням громадян у розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають завданням Комітету;
2.4.23. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними парт-нерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
2.4.24. сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченні досвіду інших країн по боротьбі з корупцією;
2.4.25. брати участь в організації та в проведенні міжнародних, національних та регіо-нальних конференцій , форумів, симпозіумів, пресс-конференцій, громадських слу-хань, круглих столів, виставок, тощо з питань подолання корупції;
2.4.26. засновувати та вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян;
2.4.27. підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'я-занням України;
2.4.28. брати участь у суспільній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, де-монстрації тощо);
2.4.29. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
2.4.30. відкривати місцеві осередки Комітету (відділення, представництва) по всій території України.
2.4.31. відкривати громадські приймальні Комітету;
2.4.32. утворювати третейські суди в т.ч. постійно діючий третейський суд, у порядку, встановленому законом України;
2.4.33. для виконання статутних завдань і цілей Комітет може безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ, підприємств і організацій із статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законом
2.4.34. Перелік прав та обов'язків Комітету не є вичерпним, громадська організація може мати також інші права та обов'язки, які встановлені виключно законами України.

3.

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

3.1. Засновники Комітету є першими членами Комітету, які не мають переваг в правах перед іншими членами громадської організації, а після прийняття рішення про легалізацію організації всі права засновників на засновану громадську організацію переходять до вищого органу організації - загальних зборів Комітету.
3.2. Членами Комітету можуть бути фізичні особи, що досягли 18 років, а також колек-тивні члени, які поділяють мету та завдання організації, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги цього Статуту, та сплачують внески. Розмір та порядок сплати внесків визначаються Положенням про членські внески, яке за-тверджується Правлінням Комітету.
3.3. Членство у Комітеті є нематеріальним правом та не може передаватися іншій особі. Членство у Комітеті є фіксованим, члену Комітету на строк членства в організації видається членське посвідчення, зразки якого яке затверджує Правління.
3.4. Комітет може надавати почесне членство. Почесними членами можуть бути фізичні особи, які внесли значний внесок в антикорупційну діяльність. Почесне членство в Комітеті затверджується рішенням Правління.
3.5. Всі Члени Комітету мають рівні права встановлені законами України та Статутом.
3.6. Прийом до Комітету фізичних осіб здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви. Прийом до Комітету колективних членів та припинення їх членства в Комітеті здійснюється Правлінням Комітету на підставі рішення трудового колективу та заяви, підписаної уповноваженою на те особою і скріпленою печаткою юридичної особи, що подає заяву.
3.7. Членство в Комітеті припиняється у випадках:
3.7.1. добровільного припинення членства в Комітеті відповідно до поданої заяви;
3.7.2. виключення з членів Комітету:
3.7.3. автоматичного припинення членства у випадках, передбачених Статутом Комітету.
3.8. Добровільне припинення членства в Комітеті здійснюється шляхом подання письмової заяви до Комітету. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
3.9. Підстави для виключення з членства в організації:
3.9.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Комітеті;
3.9.2. невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також неви-конання рішень керівних органів Комітету, які є обов’язковими для всіх членів;
3.9.3. бездіяльність та втрата зв’язку з організацією, член організації, який у встановле-ний період без поважних причин не пройшов перереєстрацію, після прийняття від-повідного рішення керівним органом організації, вважається вибулим з організації як такий, що втратив зв’язок з нею;
3.9.4. вчинення дій, що дискредитують організацію: поширення відомостей, що не від-повідають дійсності або викладені неправдиво та завдають шкоди інтересам, або діловій репутації Комітету;
3.9.5. порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;
3.10. За виключеним із Організації зберігається право апелювати до керівних органів Комітету. Апеляція повинна бути розглянута Головою Комітету, Правлінням не піз-ніше ніж за два місяці після її подання або на чергових загальних зборах Комітету.
3.11. Припинення членства настає автоматично у наступних випадках:
3.11.1. несплати щорічних членських внесків більше одного року;
3.11.2. визнання члена Комітету недієздатною особою у встановленому законом порядку;
3.11.3. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена, який скоїв злочин;
3.11.4. смерті члена Комітету.
3.12. Голова правління Комітету, члени Правління Комітету можуть бути виключені з ор-ганізації виключно за рішенням загальних зборів Комітету.
3.13. Члени керівних органів місцевих осередків Комітету (Голови місцевих осередків, їх заступники, члени правлінь місцевих осередків) можуть бути виключені з організації лише за рішенням Правління Комітету.
3.14. Члени Комітету мають право:
3.14.1. здійснювати громадський контроль та моніторинг діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та прокуратури;
3.14.2. запитувати публічну інформацію від органів державної влади та їх посадових осіб;
3.14.3. брати участь в заходах щодо запобігання та виявлення корупції (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції);
3.14.4. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спе-ціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та громадськості;
3.14.5. обирати та бути обраним до керівних органів Комітету;
3.14.6. вносити пропозиції в керівні органи Комітету з питань, що пов'язані з його
діяльністю;
3.14.7. одержувати будь–яку інформацію про діяльність Комітету;
3.14.8. добровільно припиняти своє членство у Комітеті на підставі поданої заяви.
3.15. Члени Комітету зобов'язані:
3.15.1. брати участь у роботі Комітету;
3.15.2. дотримуватись положень цього Статуту;
3.15.3. виконувати рішення керівних органів Комітету;
3.15.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Комітету;
3.15.5. своєчасно сплачувати одноразовий вступний внесок та щорічні членські внески.
3.16. здійснювати інші права та обов'язки, не заборонені законом, згідно Статуту.
3.17. У разі добровільного припинення членства в Комітеті або виключення з членства в Комітеті вступні та членські внески не повертається.
3.18. Комітет не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, як і останні не не-суть відповідальності за зобов’язаннями Комітету.

4.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ

4.1.1. Органами управління Комітету є Загальні збори, Правління, Голова Правління, Наглядова рада, Дирекція.
4.1.2. Вищим керівним органом Комітету є Загальні збори (далі - Збори). Чергові загальні Збори скликаються Правлінням Комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на два роки. В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Правління Комітету, Головою Правління Комітету, Головою Наглядової ради або на вимогу більшості Членів Комітету, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови Правління. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опи-тування.
4.1.3. Дата, місце та порядок денний проведення Загальних Зборів
Комітету визначається Правлінням Комітету, про що члени Комітету сповіщаються
повідомленням. Повідомлення про Загальні збори надсилається поштою, факсом, електронною поштою або кур’єром чи іншими засобами звязку не пізніше ніж за 14 днів до проведення Зборів за останньою зареєстрованою адресою члена Комітету.
4.1.4. 3бори вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини членів ор-ганізації. Рішення Зборів з питань, зазначених в пунктах 4.2.1., 4.2.2,4.2.3., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., приймаються 3/4 членів Комітету, присутніх на Зборах, з решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
4.2. До компетенції Загальних Зборів належать:
4.2.1. затвердження Статуту Комітету та внесення змін і доповнень до нього;
4.2.2. обрання та відкликання Голови Правління Комітету;
4.2.3. обрання та відкликання Правління Комітету;
4.2.4. обрання та відкликання Наглядової ради Комітету;
4.2.5. визначення основних напрямків діяльності Комітету;
4.2.6. прийняття Програми та Концепції діяльності Комітету;
4.2.7. здійснення права власності на майно та грошові кошти Комітету
4.2.8. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Комітету;
4.2.9. розгляд і затвердження звітів Правління та Наглядової ради;
4.2.10. вирішення інших Статутних повноважень щодо діяльності Комітету, в тому числі і повноважень наданих Правлінню та Голові Правління.
4.3. Виконавчим органом Комітету в період між загальними Зборами, є Правління Комітету, що колегіально на своїх засіданнях вирішує основні питання діяльності, що входять до повноважень Правління.
4.4. Правління обирається Загальними зборами, які визначають кількість його членів і строк повноважень.
4.5. До повноважень Правління Комітету належать:
4.5.1. виконання рішень загальних зборів Комітету та статутних завдань Комітету;
4.5.2. затвердження планів діяльності Комітету, які випливають з основних завдань;
4.5.3. вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції з основних напрямків діяльності;
4.5.4. скликає чергові та позачергові загальні Збори Комітету, визначає дату, місце про-ведення і порядок денний загальних Зборів Комітету;
4.5.5. скликає позачергові загальні Збори місцевих осередків Комітету, визначає дату, мі-сце проведення і порядок денний загальних Зборів місцевих осередків Комітету;
4.5.6. прийняття рішень про відкриття (припинення діяльності) місцевих осередків Комі-тету;
4.5.7. затвердження зразків атрибутики та символіки Комітету;
4.5.8. затверджує бюджет і кошторис витрат Комітету;
4.5.9. прийняття рішень про включення (виключення з) Членів Комітету;
4.5.10. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх об'єднань або про вихід з таких організацій та об'єднань;
4.5.11. затвердження Положень про вступні та членські внески Комітету;
4.5.12. ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін до персонального
складу Правління;
4.5.13. прийняття рішень про заснування та про ліквідацію госпрозрахункових установ, ор-ганізацій, підприємств Комітету, затвердження їх статутів та положень;
4.5.14. прийняття рішень про утворення та ліквідацію третейських судів в т.ч. постійно діючого третейського суду, затвердження положення та регламенту постійно діючого третейського суду, списку постійно діючого третейського суду;
4.5.15. прийняття рішень про заснування та про ліквідацію засобів масової інформації (газети, журнали, інформаційні агентства);
4.5.16. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.
4.6. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови Правління, або більшості Правління.
4.6.1. Правління вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь
не менше 60% членів Правління.
4.6.2. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні, за винятком рішень щодо ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту, припинення діяльності Відділень, які приймаються 3/4 від загальної кількості членів Правління Комітету.
4.6.3. Протокол засідання Правління Комітету оформляється та підписується Головою Правління Комітету.
4.6.4. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою,
про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним
Головою Правління Комітету. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом чи іншим засобами звязку за останньою зареєстрованою адресою членів Правління не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Правління.
4.6.5. Дострокове припинення або зупинення повноважень більше ніж трьох членів прав-ління є підставою скликання позачергових загальних зборів. Нові члени правління обираються в загальному порядку на позачергових загальних зборах.
4.7. Голова Правління Комітету є вищою посадовою особою Комітету, який здійснює поточне керівництво діяльністю Комітету та Правління.
4.8. Голова Правління Комітету, за посадою є членом Правління, обирається та відкли-кається Загальними зборами Комітету, які визначають строк його повноважень.
4.9. Голова Правління Комітету має такі повноваження:
4.9.1. діє та від імені Комітету без довіреності представляє його інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємст-вами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, з правом підпису документів, договорів та інших правочинів в межах своєї компетенції;
4.9.2. очолює Правління, керує його роботою та забезпечує діяльність Правління Комітету;
4.9.3. головує на засіданнях Правління;
4.9.4. скликає позачергові загальні збори Комітету;
4.9.5. визначає дату, місце та порядок денний позачергових загальних зборів Комітету;
4.9.6. скликає позачергові загальні збори місцевих осередків Комітету;
4.9.7. визначає дату, місце та порядок денний позачергових загальних зборів Відділень:
4.9.8. скликає засідання Правління Комітету;
4.9.9. визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління Комітету;
4.9.10. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду зага-льними зборами та Правлінням;
4.9.11. розпоряджається майном та коштами Комітету в межах наданих
йому Загальними зборами повноважень;
4.9.12. підписує фінансові та інші документи, укладає господарські, цивільно-правові угоди та договори, відкриває рахунки в установах банків;
4.9.13. підписує протоколи та рішення Правління Комітету;
4.9.14. видає накази та розпорядження Комітету;
4.9.15. інформує Правління про реалізацію статутної мети та завдань Комітету;
4.10. затверджує зразки печаток, штампів, бланків, посвідчень Комітету, централізовано замовляє виготовлення печаток і штампів Комітету;
4.10.1. репрезентує Комітет у зносинах з державними органами і організаціями,
громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.
4.10.2. затверджує штатний розклад апарату забезпечення адміністративно-виконавчої діяльності Комітету (Дирекцію);
4.10.3. здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату
забезпечення діяльності Комітету (Дирекцію),
4.10.4. призначає на посади та звільняє з посад членів Правлінь місцевих осередків (місь-ких, районних, обласних, регіональних, в АР Крим, міських у м.Києві та у м. Сева-стополі);
4.10.5. скасовує або призупиняє виконання рішень статутних органів місцевих осередків Комітету усіх рівнів у разі порушення ними чинного законодавства та Статуту;
4.10.6. розглядає заяви, скарги та апеляції членів Комітету;
4.10.7. розглядає та реагує на пропозиції та скарги громадян;
4.10.8. призначає, звільняє з посад керівників представництв і громадських приймалень;
4.10.9. затверджує Положення про громадські приймальні Комітету;
4.10.10. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Дирекції Комітету;
4.11. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, непраце-здатність, тощо) його обов'язки виконує перший заступник Голови Правління, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови Правління, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.
4.12. Секретар Правління має наступні повноваження:
4.12.1. веде та зберігає протоколи засідань Правління;
4.12.2. відповідає за ведення внутрішньої документації Правління;
4.12.3. здійснює облік членів Комітету;
4.12.4. повідомляє членів правління про засідання Правління;
4.12.5. веде реєстр учасників загальних зборів Комітету;
4.13. Контролюючі функції у Комітеті здійснює Наглядова рада., роботою якої керує Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Комітету, що ви-значають строк його повноважень.
4.13.1. Персональний склад членів Наглядової ради обирається Загальними зборами Комі-тету, які визначають кількість його членів і строк повноважень. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління та працівники Дирекції Комітету.
4.13.2. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради не одержують платню за свою ро-боту в контролюючому органі Комітету. Витрати щодо забезпечення участі членів Наглядової ради в її засіданнях (транспортні, на проживання, добові тощо) відшко-довуються за рахунок Комітету у встановленому законодавством порядку.
4.14. Голова Наглядової ради Комітету має наступні повноваження:
4.14.1. контролює законність використання коштів та майна Комітету;
4.14.2. отримувати інформацію від посадових осіб Комітету та місцевих осередків, щодо використання коштів, майна та фінансово-господарської діяльності.
4.14.3. скликає позачергові загальні зборів Комітету у випадку необхідності прийняття те-рмінових рішень та письмово повідомляє Голову Правління Комітету;
4.14.4. видає розпорядження про скликання позачергових загальних зборів Комітету
4.15. Наглядова рада Комітету має наступні повноваження:
4.15.1. здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю Комітету, за
виконанням бюджету Комітету;
4.15.2. здійснює контроль за використанням коштів та майна Комітету;
4.15.3. приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;
4.15.4. представляє Загальним зборам звіт про свою роботу.
4.15.5. 3асідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік.
4.15.6. 3асідання Наглядової ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні не ме-нше половини її членів.
4.15.7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні та оформлюються рішеннями або актами.
4.16. Члени Наглядової ради зобов'язані:
4.16.1. вимагати позачергового скликання засідань Наглядової ради у випадку
виникнення загрози суттєвим фінансово-господарським інтересам Комітету або виявлення зловживань з коштами та майном Комітету посадовими особами;
4.17. Для забезпечення поточної діяльності Комітету створюється Дирекція - постійно діючий адміністративно-виконавчий орган забезпечення діяльності Комітету, роботою Дирекції керує Виконавчий Директор Комітету.
4.17.1. В складі Дирекції Комітету, згідно штату, який затверджує Голова Правління Комі-тету діють структурні підрозділи: департамент економіки, департамент інформації, департамент кадрового забезпечення, юридичний департамент;
4.17.2. Департаменти Дирекції Комітету діють на підставі відповідних положень, які за-тверджує Голова Правління Комітету.
4.18. Виконавчий Директор Комітету має такі повноваження:
4.18.1. забезпечує адміністративну та господарську діяльність Комітету;
4.18.2. організує та відповідає за стан діловодства та кадрової роботи Комітету;
4.18.3. здійснює інформаційно - технічне забезпечення діяльності Комітету;
4.18.4. відповідає за забезпечення Комітету транспортом, засобами звязку, оргтехнікою, розхідними матеріалами, канцелярськими товарами та періодичними виданнями;
4.18.5. здійснює забезпечення Комітету, місцевих осередків Комітету інформаційно- мето-дичними матеріалами по основній статутній діяльності;
4.18.6. представляє господарські інтереси Комітету у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, має право за дорученням укладати господарські договори та інші правочини з правом їх підпису.
4.18.7. організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.

5.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ КОМІТЕТУ

5.1. Основою громадської організації її відокремленими підрозділами є місцеві осередки (відділення, представництва), які створюються за територіальною ознакою, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, при наявності не менше 3-х членів організації. Місцеві осередки Комітету діють на підставі цього Статуту.
5.2. Місцеві осередки Комітету складаються з первинних міських, районних, обласних Відділень та прирівняні до обласних – Кримське республіканське, Київське та Сева-стопольське міські Відділення, які мають місцевий статус та поширюють свою дія-льність на відповідну адміністративну територію (місто, район, область, АР Крим, міста Київ та Севастополь). Можуть також створюватися міжрегіональні місцеві осередки (Північне, Центральне, Південне, Східне, Західне), які мають місцевий статус та поширюють свою діяльність територію регіонів двох і більше областей.
5.3. Місцеві осередки Комітету створюються (припиняють діяльність) рішенням Правління Комітету, в порядку встановленому діючим законодавством та Статутом.
5.4. Місцеві осередки Комітету (представництва) є відокремленими структурними під-розділами Комітету без статусу юридичної особи які створюються за територіальною ознакою для реалізації та захисту прав Комітету. Представництво може бути уповноважено на вчинення лише тих представницьких функцій, згідно доручення, право на виконання яких доручено Комітетом. Керівник представництва (директор представництва) діє на підставі доручення, виданого Головою Комітету.
5.5. Місцеві осередки Комітету легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування, відповідно до законодавства України.
5.6. Правовий статус місцевих осередків зі статусом юридичної особи, що легалізовані до набрання чинності цим Статутом, має бути приведений у відповідність із зако-нодавством України, протягом п'яти. Рішення про припинення місцевих осередків, як юридичних осіб приймається в порядку визначеному цим Статутом.
5.7. Місцеві осередки мають право:
5.7.1. представляти та захищати права та законні інтереси членів Комітету;
5.7.2. проводити громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади;
5.7.3. одержувати публічну інформацію від органів державної влади та їх посадових осіб шляхом подання запитів про надання публічної інформації;
5.7.4. здійснювати моніторинг корупції в органах влади і місцевого самоврядування;
5.7.5. брати участь в заходах щодо запобігання та виявлення корупціїї (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції);
5.7.6. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеці-ально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та громадськості;
5.7.7. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб в обсягах і порядку,не заборонених законом,інформацію про запобігання і протидію корупції;
5.7.8. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань;
5.7.9. проводити соціологічні дослідження з питань запобігання корупції;
5.7.10. проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
5.7.11. здійснювати спостереження прозорості та відкритості виборчого процесу всіх рівнів згідно з виборчим законодавством України;
5.7.12. пропагувати цілі та завдання Комітету та розповсюджувати вказану інформацію;
5.7.13. вносити пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;
5.7.14. сприяти об`єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій та установ з іноземними організаціями, а також з установами відповідного рівня з метою розробки та впровадження програм і проектів боротьби з корупцією;
5.7.15. сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченні досвіду інших країн по боротьбі з корупцією;
5.7.16. брати участь в організації та в проведенні регіональних конференцій, форумів, пресс-конференцій, громадських слухань, круглих столів , виставок, тощо;
5.7.17. мають право на використання символіки Комітету, що зареєстрована у встановле-ному законодавством порядку.
5.8. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи мають право:
5.8.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
5.8.2. представляти та захищати свої законні інтереси та законні права членів Комітету в органах влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах усіх юрисдикцій;
5.9. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи мають відокремлене майно, рахунки в банківських установах, необхідні печатки, штампи, бланки, зразки яких затвер-джуються головою Правління Комітету.
5.10. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі.
5.11. Органи управління та контролюючі органи місцевого осередку:
5.11.1. Органами управління місцевого осередку є Загальні збори місцевого осередку, Голова Відділення, Правління місцевого осередку. Вищим керівним органом Відді-лення є Загальні збори місцевого осередку (далі - Збори). Колегіальним виконавчим органом управління місцевого осередку в період між загальними Зборами місцевого осередку є Правління місцевого осередку. Вищою посадовою особою місцевого осередку є Голова Відділення, що за посадою є членом Правління, який здійснює поточне керівництво діяльністю місцевого осередку та його Правління.
5.12. Чергові Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Голови Відділення, Правління місцевого осередку, Наглядової ради місцевого осередку, на вимогу більшості членів Комітету, що перебувають на обліку у місцевому осередку, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови Відділення або Голови Пра-вління Комітету. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування. Головує на Зборах місцевого відділення Голова Відділення, якщо загальними Зборами місцевого осередку не прийнято іншого рішення.
5.13. У разі необхідності позачергові Збори місцевого осередку можуть бути скликані Го-ловою Правління Комітету або Правлінням Комітету. При цьому в разі конфлікту рішень між керівництвом місцевого осередку та Комітету остаточним є рішення ке-рівництва Комітету (Голови або Правління). В разі прийняття керівництвом Комітету (Головою, Правлінням) спеціального рішення щодо головування на Зборах місцевого осередку, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Зборами місцевого осередку.
5.14. Дата, місце та порядок денний проведення чергових загальних Зборів місцевого осередку визначається Правлінням місцевого осередку, про що члени Комітету, що перебувають на обліку у місцевому осередку сповіщаються письмовим повідомлен-ням, підписаним Головою Відділення. Таке повідомлення надсилається поштою або факсом не пізніше ніж за 14 днів до проведення Зборів за останньою зареєстрованою адресою члена Комітету.
5.15. 3бори місцевого осередку вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини членів Комітету, що перебувають на обліку у місцевому осередку. Рішення Зборів з питань, зазначених в пунктах 5.16.1, 5.16.3., 5.16.6.,5.16.7.,5.12.8. прий-маються 3/4 членів Відділення, присутніх на Зборах, з решти питань рішення приймаються більшістю голосів.
5.16. До компетенції Загальних Зборів місцевого осередку належать:
5.16.1. визначення основних напрямків та програм діяльності місцевого осередку;
5.16.2. вирішення основних питань статутної діяльності місцевого осередку;
5.16.3. розгляд і затвердження звітів Голови Відділення та Правління місцевого осередку;
5.16.4. розгляд і затвердження звітів Наглядової ради місцевого осередку;
5.16.5. обрання та відкликання Голови Наглядової ради та Наглядової ради Відділення;
5.16.6. висловлення недовіри Голові Відділення (Правлінню) з одночасним поданням Голові Комітету кандидатур для призначення на посади голови Відділення (Правління);
5.16.7. прийняття рішення про саморозпуск місцевого осередку;
5.16.8. вирішення інших питань щодо діяльності місцевого осередку, в тому числі і повно-важень наданих Правлінню місцевим осередком.
5.17. Правління місцевого осередку підзвітне Загальним зборам місцевого осередку та голові Комітету, складається з трьох осіб (голова Відділення, заступник голови Відділення та секретар Відділення), які призначаються на посади наказом Голови Правління Комітету. Термін повноважень Правління місцевого осередку три роки, Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління в порядку передбаченому цим Статутом. Члени Правління місцевого осередку не оде-ржують заробітну плату за свою роботу в цих органах. Витрати, обумовлені вико-нанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути частково відшкодовані за рахунок коштів місцевого осередку .
5.18. Повноваження Правління місцевого осередку:
5.18.1. колегіальне керівництво діяльністю місцевого осередку в період між зборами;
5.18.2. виконання рішень загальних зборів осередку і рішень керівних органів Комітету;
5.18.3. затвердження планів діяльності, які випливають з статутних завдань Комітету;
5.18.4. визначення дати, місця проведення,повістки чергових загальних зборів осередку;
5.18.5. сприяння розширенню джерел фінансування місцевого осередку;
5.18.6. затвердження проекту щорічного бюджету місцевого осередку;
5.18.7. включення (виключення з) Членів Комітету;
5.18.8. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.
5.19. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови Відділення, або більшості Правління.
5.19.1. Правління вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь
не менше 60% членів Правління.
5.19.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні Правління.
5.19.3. При прийнятті рішень кожен член Правління має один голос. Рішення
Правління Відділення оформляється протоколом за підписом Голови Відділення.
5.19.4. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою Відділення, про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою Відділення. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою адресою члена Правління.
5.20. Кожен член Правління місцевого осередку має право репрезентувати Відділення у відносинах з державними органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями у межах повноважень.
5.21. Голова Відділення призначається на посаду, звільняється або відсторонюється від посади наказом Голови Правління Комітету.
5.22. Голова Відділення має такі повноваження:
5.22.1. діє від імені місцевого осередку без доручення та представляє його інтереси у сто-сунках з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, пі-дприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, а також із зарубіжними організаціями в міжнародних зв’язках і відносинах;
5.22.2. за посадою є членом Правління, головує на засіданнях Правління осередку;
5.22.3. здійснює керівництво діяльністю місцевого осередку та Правління осередку;
5.22.4. скликає чергові та позачергові загальні збори місцевого осередку;
5.22.5. скликає засідання Правління місцевого осередку;
5.22.6. визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління місцевого осередку;
5.22.7. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду зага-льними зборами та Правлінням місцевого осередку;
5.22.8. розпоряджається коштами осередку в межах наданих повноважень;
5.22.9. підписує протоколи Правління місцевого осередку;
5.22.10. видає накази обов’язкові для виконання членами Комітету місцевого осередку;
5.22.11. приймає на роботу працівників осередку та укладає трудові договори;
5.22.12. інформує Правління про стан справ у місцевому осередку;
5.22.13. розгладає та реагує на пропозиції та скарги громадян;
5.22.14. репрезентує місцевий осередок у зносинах з органами влади, підприємствами та організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.
5.23. Заступник Голови Відділення має такі повноваження:
5.21.1. забезпечує організаційну та кадрову роботу місцевого осередку;
5.21.2. здійснює оперативне інформування з питань діяльності місцевого осередку;
5.21.3. виконує обов'язки Голови Відділення на період його тимчасової відсутності, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови Правління Відділення.
5.21.4. за посадою є членом Правління місцевого осередку, призначається на посаду, зві-льняється або відсторонюється від посади наказом Голови Комітету.
5.22. Секретар Відділення має наступні повноваження:
5.22.1. веде та зберігає протоколи засідань Правління місцевого осередку;
5.22.2. відповідає за ведення внутрішньої документації Правління;
5.22.3. контролює сплату внесків членами Комітету, що перебувають на обліку в осередку;
5.22.4. за посадою є членом Правління місцевого осередку, призначається на посаду, зві-льняється або відсторонюється від посади наказом Голови Комітету.
5.23. Контролюючі функції місцевого осередку виконує Наглядова рада. Керівництво діяльністю Наглядової ради здійснює Голова Наглядової Ради.
5.24. Наглядова рада (Голова наглядової Ради) обираються Загальними зборами місцевого осередку, які визначають кількісний склад та строк повноважень Наглядової ради. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління осередку.
5.25. Повноваження Голови Наглядової ради місцевого осередку:
5.25.1. контролює законність використання коштів та майна переданого Комітетом
5.25.2. контролює виконання бюджету місцевого осередку;
5.25.3. скликає позачергові загальні збори місцевого осередку у випадку необхідності при-йняття термінових рішень та письмово повідомляє про це Голову Відділення та Правління місцевого осередку;
5.25.4. видає розпорядження про скликання позачергових загальних зборів Відділення
5.26. Повноваження Наглядової ради місцевого осередку:
5.26.1. контролює законність використання коштів та майна переданого Комітетом;
5.26.2. контролює виконання бюджету місцевого осередку;
5.26.3. приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;
5.26.4. представляє Загальним зборам місцевого осередку звіт про свою роботу.
5.26.5. 3асідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік.
5.26.6. 3асідання Наглядової ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні не ме-нше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.
5.27. Члени Наглядової ради зобов'язані:
5.27.1. вимагати позачергового скликання засідань Наглядової ради у випадку
виникнення загрози суттєвим інтересам місцевим осередкам або виявлення зловживань посадовими особами місцевих осередків;
5.27.2. У випадку необхідності прийняття термінових рішень у питанні діяльності
місцевих осередків вимагати скликання загальних Загальних зборів та бути прису-тніми на них з правом дорадчого голосу.
5.27.3. Члени Наглядової ради (Голова наглядової Ради) мають право отримувати ін-формацію від посадових осіб місцевих осередків, щодо використання коштів і майна та фінансово-господарської діяльності місцевих осередків.
5.28. Голова Відділення, Правління місцевих осередків забезпечують надання Наглядовій раді всіх необхідних документів для проведення фінансових перевірок та аудиту.
5.29. Члени Наглядової ради (Голова наглядової Ради) не одержують платню за свою роботу в цьому органі. Витрати щодо забезпечення участі членів Наглядової ради в її засіданнях (транспортні, на проживання, добові тощо) відшкодовуються за рахунок місцевих осередків у встановленому законодавством порядку.
5.30. Майно та кошти місцевих осередків формуються:
5.30.1. за рахунок майна та коштів переданого місцевим осередкам Комітетом;
5.30.2. за рахунок вступних та членських внесків, членів Комітету, що перебувають на обліку у місцевих осередках;
5.30.3. за рахунок коштів, що надходять Комітету у формі безповоротної фінансової допомоги фізичних та юридичних осіб;
5.30.4. за рахунок грантів Комітету по програмах підтримки громадських організацій;
5.30.5. за рахунок благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що нада-ється Комітету відповідно до міжнародних договорів;
5.31. Майно та кошти Комітету місцевиими осередками спрямовуються на досяг-нення статутної мети діяльності Комітету, в тому числі:
5.31.1. на оплату праці штатних працівників, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;
5.31.2. витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію та поточний ремонт, тощо;
5.31.3. витрати на видання рекламної, методичної а іншої поліграфічної продукції;
5.31.4. витрати у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають статутним завданням організації;
5.31.5. цільове фінансування окремих програм протидії корупції, в тому числі освітніх та на-укових заходів, семінарів, науково-практичних конференцій;
5.31.6. витрати на відрядження, транспортні послуги, поштові, телеграфні, телефонні, інші послуги;
5.31.7. непередбачені та інші витрати, пов'язані з реалізацією мети та завдань організації;
5.32. Місцеві осередки не несуть відповідальності за зобов'язаннями держави, так само як держава не несе відповідальності за зобов'язаннями місцевих осередків .
5.33. Доходи або майно місцевих осередків не підлягають розподілу між його засновни-ками і членами Комітету та не можуть використовуватися для вигоди будь-якої фі-зичної особи.
5.34. Облік та звітність місцевих осередків:
5.34.1. Місцеві осередки зі статусом юридичної особи здійснюють відповідно до чинного законодавства поточний та бухгалтерський облік своєї діяльності, подають статис-тичну та податкову звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним держа-вним органам.
5.34.2. Відповідальним за стан обліку звітності місцевих осередків зі статусом юридичної особи є голова відповідного місцевого осередку Комітету.
5.34.3. Голова осередку щорічно звітує про використання майна та коштів на загальних зборах осередку та подає щорічно звітність до Комітету для оприлюднення.
5.34.4. Обліковий фінансовий рік місцевих осередків зі статусом юридичної особи співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік починається з дня державної реєстрації місцевого осередку.
5.35. Припинення діяльності місцевих осередків:
5.35.1. Припинення діяльності місцевих осередків відбувається шляхом реорганізації (при-єднання до іншої організації такого самого статусу) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, передбаченому законодавством, та Статутом.
5.35.2. Припинення діяльності місцевих осередків зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи, у порядку встановленому законодавством.
5.35.3. Реорганізація місцевих осередків відбувається за рішенням Правління Комітету, при реорганізації всі зобов'язання переходять до правонаступників.
5.21. Правонаступником майна, активів та пасивів місцевих осередків є Комітет.
5.21.1. Місцеві осередки не можуть бути реорганізовані у юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
5.21.2. Ліквідація місцевих осередків шляхом саморозпуску проводиться за рішенням зага-льних зборів місцевих осередків, яке приймається 3/4 від загальної кількості членів присутніх на Загальних зборах, або за рішенням Правління Комітету, яке прийма-ється 3/4 від загальної кількості членів Правління. Ліквідація місцевих осередків шляхом примусового розпуску проводиться на підставі рішення суду, у порядку пе-редбаченому чинним законодавством.
5.21.3. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію місцевих осередків зі статусом юри-дичної особи, призначає Ліквідаційну комісію. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню місцевим осередком.
5.21.4. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію місцевого осередку в одному з загальнодо-ступних засобів масової інформації, оцінює наявне майно осередку, проводить розрахунки зі штатними працівниками по заробітній платі та кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
5.21.5. Грошові кошти, що належать місцевому осередку, включаючи виручку від розпро-дажу його майна при ліквідації, після розрахунків по заробітній платі із шта-тними працівниками осередку та виконання зобов`язань перед бюджетом та іншими кредиторами, повинні бути спрямовані на банківський рахунок Комітету, а при ліквідації Комітету до громадської або іншої неприбуткової організації відповідного виду або зараховані до державного бюджету. У випадках, прямо пе-редбачених чинним законодавством, за рішенням суду майно та кошти місцевих осередків спрямовуються у доход держави.
5.21.6. У разі ліквідації місцевих осередків його залишкові активи не можуть розподілятися між членами організації. За будь-яких умов активи місцевих осередків, при їх ліквідації, не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи.
5.22. Ліквідація місцевих осередків Комітету вважається завершеною, з моменту внесення запису до державного реєстру.

6.

ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ КОМІТЕТУ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

6.1. Трудові відносини з найманими працівниками Комітету регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, чинним трудовим законодавством України, трудовим та колективним договорами.
6.2. Трудові договори між робітниками і Комітетом, укладаються Головою Комітету на підставі чинного трудового законодавства України. На штатних працівників Комітету розповсюджується чинне трудове законодавство України.
6.3. Робота щодо підбору штатних працівників апарату забезпечення діяльності Комітету ведеться Головою Правління згідно штатного розкладу.
6.4. Оплата праці та заохочення (преміювання) штатних працівників Комітету здійс-нюється згідно Закону України „ Про оплату праці ”, відповідно до посадових окладів та штатного розпису Комітету, та згідно трудових та колективного договорів.
6.5. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються правами, встановленими чинним законодавством України (відпустка, право на відпочинок, соціальне та пе-нсійне страхування, тощо) обов'язковими та додатковими соціальними гарантіями, які обумовлюються в трудовому та колективному договорах Комітету.

7.

МАЙНО ТА КОШТИ КОМІТЕТУ

7.1. Комітет є неприбутковою організацією, яка має у своїй власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності. Комітет відповідно до чинного законодавства України здійснює права власника (володіння, користування, розпо-рядження) щодо належного їй майна згідно з метою і цілями статутної діяльності та у відповідності до цільового призначення даного майна.
7.2. Комітет може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематері-альні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та не-обхідне для здійснення його статутної діяльності. Майно Комітету не підлягає наці-оналізації, реквізиції, конфіскації або вилученню на інших підставах, окрім перед-бачених чинним законодавства України.
7.3. Майно та кошти Комітету формуються:
7.3.1. за рахунок внесків його членів, а також за рахунок благодійних внесків та пожерт-вувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
7.3.2. за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
7.3.3. за рахунок пасивних доходів від використання коштів та іншого майна Комітету;
7.3.4. за рахунок грантів по програмах підтримки громадських організацій;
7.3.5. за рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів або у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається Комітету відповідно до міжнародних договорів;
7.3.6. за рахунок коштів від господарської та іншої комерційної діяльності створених Комітетом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
7.4. Комітет є власником:
7.4.1. майна та коштів, переданих їй Засновниками та членами Комітету;
7.4.2. коштів, набутих від вступних та членських внесків;
7.4.3. майна та коштів, які пожертвували фізичні та юридичні особи;
7.4.4. рухомого та нерухомого майна, придбаного за рахунок власних коштів Комітету чи на інших підставах, не заборонених законом;
7.4.5. майна та коштів, придбаних в результаті діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
7.5. Майно та кошти Комітету спрямовуються на досягнення мети його діяль-ності, а також на утримування Комітету, в тому числі:
7.5.1. на оплату штатних працівників Комітету, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;
7.5.2. витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт тощо;
7.5.3. витрати на видання інформаційно-рекламної та іншої поліграфічної продукції;
7.5.4. витрати у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Комітету;
7.5.5. цільове фінансування окремих програм, в тому числі семінарів і конференцій;
7.5.6. витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні, інші послуги;
7.5.7. непередбачені та інші витрати, пов'язані з реалізацією мети та завдань Комітету.
7.6. Члени Комітету не відповідають за зобов'язаннями Комітету, а Комітет не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
7.7. Доходи або майно Комітету не підлягають розподілу між його засновниками або членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якої фізичної особи.

8.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Комітет відповідно до чинного законодавства здійснює поточний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає відповідним державним органам податкову та статистичну звітність у встановленому обсязі для неприбуткових організацій:
8.1.1. щомісячно надає звіт про нарахування єдиного соціального внеску;
8.1.2. щоквартально та щорічно надає податковий звіт про використання коштів непри-буткових організацій;
8.1.3. щоквартально надає звіти про суми податкових пільг;
8.1.4. щорічно органам статистики надає річну статистичну звітність Форма ф.№1 “Дія-льність громадської організації ” для оприлюднення результатів діяльності.
8.2. Відповідальність за повноту і достовірність інформації наданої державним органам, що міститься у звітах покладено на Голову Правління Комітету, Виконавчого директора, головного бухгалтера Комітету та на керівників місцевих осередків.
8.3. Керівництво Комітету про свою діяльність, використання майна та коштів звітує щорічно загальним зборам Комітету.
8.4. Контроль статутної діяльності Комітету здійснює Наглядова Рада.
8.5. Державний контроль за діяльністю Комітету здійснюється з боку державних органів на підставі чинного законодавства України.

9.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Комітету вносяться рішенням Загальних зборів
Комітету, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості Членів Комітету присутніх на Загальних зборах Комітету.
9.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
9.3. Положення про Відділення Комітету втрачають чинність з моменту державної реєстрації цього Статуту. Копії Статуту завірені у встановленому законом порядку долучаються до реєстраційних справ місцевих осередків, а документи місцевих осередків підлягають приведенню у відповідність до цього вимог цього Статуту.
9.4. Термін повноважень діючого керівництва місцевих осередків зберігається до при-значення на посади нових керівників місцевих осередків та формування нового складу Правлінь місцевих осередків відповідно до вимог цього Статуту.

10.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

10.1. Припинення діяльності Комітету відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
10.2. Реорганізація Комітету відбувається за рішенням Загальних зборів Комітету, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах Членів Комітету, при реорганізації всі зобов'язання Комітету переходять до правонаступника.
10.3. Ліквідація Комітету проводиться за рішенням Загальних зборів Комітету, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах Членів Комітету, або на підставі рішення суду, у порядку передбаченому чинним зако-нодавством України. Прийняття рішення про ліквідацію Комітету, є правовою під-ставою для припинення діяльності усіх Відділень Комітету.
10.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Комітету, призначає Ліквідаційну ко-місію. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Комітетом.
10.5. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Комітету в одному з загальнодоступних засобів масової інформації, оцінює наявне майно Комітету, проводить розрахунки зі штатними працівниками Комітету по заробітній платі та кредиторами Комітету, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
10.6. Грошові кошти, що належать Комітету, після розрахунків по заробітній платі із штатними працівниками Комітету та виконання зобов`язань перед бюджетом та іншими кредиторами, передається іншій неприбутковій організації відповідного спрямування. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, за рішенням суду майно та кошти Комітету спрямовуються у доход держави.
10.7. У разі ліквідації Комітету будь-які його залишкові активи не можуть розподілятися між членами Комітету, а повинні бути спрямовані до громадської або іншої не-прибуткової організації відповідного виду або зараховані до державного бюджету. За будь-яких умов активи Комітету, при його ліквідації, не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи.
10.8. Ліквідація Комітету вважається завершеною, а Комітет таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про припинення до державного реєстру.

red_02.jpg

Голосування

ОЦІНІТЬ РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ ?:

thumb-big-340x255-0e23.jpg

Мы в Facebook


wcen61zljns1.jpg